npm install 提示sha1错误的解决办法

    |     2017年9月3日   |   学习偶记   |     评论已关闭   |    22196

错误类似:

解决办法:命令行模式下执行 npm cache verify 

另外搜集vue错误放这里。未验证。

npm install
npm ERR! code EINTEGRITY
npm ERR! sha1-VNjrx5SfGngQkItgAsaEFSbJnVo= integrity checksum failed when using sha1: wanted sha1-VNjrx5SfGngQkItgAsaEFSbJnVo= but got sha1-uIxYZhgBXoyNhah6nWDV HgUP1Bk=. (65013 bytes)

解决方案

 

噢!评论已关闭。